Θεωρία Βελτιστοποίησης – quiz

Optimization Theory (simple quiz)

Αυτό το quiz δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του μαθήματος “Θεωρία Βελτιστοποίησης”.

Posted in Εκπαίδευση | Tagged | Leave a comment

Optimization Algorithms for GenOpt

Αυτό το άρθρο υπάρχει μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Posted in Έρευνα | Tagged , , | 1 Comment

Tutorial on GenOpt with Radiance

Αυτό το άρθρο υπάρχει μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Posted in Έρευνα | Tagged | 24 Comments